Aktuálne Z kroniky mesta

2008      2007 

VÝZNAMNÉ UDALOSTI V BARDEJOVE Z HĽADISKA CR  2006

           
         
   

1.marca 2006 bola Radničnom námestí sprístupnená historická studňa, ktorá bola odkrytá počas

záverečných prác rekonštrukcie povrchu námestia v roku 2004.Prvá zmienka o tejto studni pochádza

z 18.storočia. v archívnych materiáloch je označovaná ako „rínková“ studňa, čo znamená, že slúžila

pre potreby zásobovania pitnou vodou na RN. S jej rekonštrukciou sa začalo v novembri 2005,

odstránil sa betónový príklop, opravilo a zakonzervovalo sa pôvodné kamenné obloženie.

Z pôvodnej hĺbky 23 m sa tak dodnes zachovalo 15 m hlboká šachta, na dne ktorej je asi

polmetrová vrstva vody.Súčasťou studne je vnútorné osvetlenie, ktoré jej , najmä v noci, dodáva

príjemnú atmosféru. Nanovo sa vybudovala nadzemná časť, ktorá sa mierne nakláňa podľa

sklonu námestia smerom na sever. Otvor chráni masívne sklo, v ktorom je v anglickom,

nemeckom a slovenskom jazyku vygravírovaný text so základnými údajmi o studni. Studňa bola

s najväčšou pravdepodobnosťou súčasťou systému dreveného mestského vodovodu,

ktorý v stredoveku patril k technickým unikátom...

Obnova historického centra. V prvom polroku sa ako prvú ulicu sa podarilo dokončiť

ulicu Kláštorskú.Obnova pokračovala osadením nových lámp pouličného osvetlenia

a pokládkou dlažby až ku spojnicis ulicou františkánov. Dokončila sa ja obnova

na Veternej ulice po križovatku so Stocklovou.Dobudovalo sa aj verejné WC a vyriešil

sa bezbariérový vstup do verejného WC.V aríli sa začali práce s obnovou ulice Františkánov.

Pri výkopových kanalizačných prácach boli pod cestou v cca 2 m hĺbke na mieste, kde sa

kedysi končilo hradobné opevnenie, objavené ľudské pozostatky , ktoré snáď pochádzali

zo zaniknutého pohrebiska, ktoré koncom stredoveku malo obklopovať juhozápadnú časť

hradobného opevnenia.Začiatkom júna boli odovzdané do užívania nové informačné kiosky,

ktoré sa podarilo zabezpečiť v rámcirozvojového operačného programu Európskej únie –

Základná infraštruktúra.Tri infokiosky poskytujú základné informácie o inštitúciách miestnej

a regionálnej samosprávy a štátnej správy, s možnosťou internetového pripojenia na ústredné

štátne inštitúcie, akými sú prezident republiky, vláda a jej jednotlivé ministerstvá,Národná rada

SR ako aj ďalšie národné a európske organizácie. Prostredníctvom infokioskov si občania môžu

nájsť webové stránky s ponukou pracovných miest doma a v zahraničí, vyhľadať telefónne čísla,

odchody vlakova autobusov s podrobnou mapou Slovenska a jeho miest ale aj posielať

elektronickú poštu.Infokiosky nájdete vo vestibule MsÚ, pri vstupe do Turisticko-informačnej

kancelárie na Radničnom námestí 21 a v budove centra voľného času na Dlhom rade.

 Archeologický výskum pri rekonštrukcii historického jadra prebiehal v júni 2006. Zameriaval sa

na niekoľko lokalít.Prvou z nich bol priestor okolo bývalej fontány v parčíku na Dlhom rade.

Tu sa podarilo odkryť odraz existencie priebehu parkánového múra. Tiež sa podarilo odkryť

a lokalizovať priebeh piekopového múru s napojením na vonkajšiu baštu opevnenia s pripojením

múru hradobného múra, ktorý uzatváral priestor areálu v dnešnej polohe Dlhého radu.

Časť bašty, ktorá nie je v teréne  viditeľná sa čiastočne nachádza pod bývalou fontánou takže

ešte bude potrebné podrobnejšie lokalizovať túto baštu, aby ju bolo možné v tomto priestore

vymedziť. Druhou lokalitou bola hradobná priekopa na Krátkom rade. Aj tu bol zaznamenaný

priebeh parkánového muriva, hradobného múru  a systému opevnení mesta.

 

Druhým vypracovaným projektom bola „Rekonštrukcia mestského opevnenia dostavbou

hradobného múru“. Po schválení projektu od septembra až do novembra 2006

na hradobnom murive  prebiehali samotné rekonštrukčné práce. Ich súčasťou bola

pokládka novej dlažby od Hrubej bašty po napojenie na Rhódyho ulicu. Vybudovanie

novej / pôvodne nespevnenej /cesty si vyžiadala aj moderná zástavba polyfunkčných

domov, ktorá v tejto časti vznikla v priebehu uplynulých  troch rokov.

 

 
kliklaky
Z DIANIA V MESTE...
Z DIANIA NA SR
PREDAJ VSTUPENIEK

PREŠOVSKÉ DIVADLÁ
PROGRAMY
 
REZERVÁCIA LETENIEK
PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV
 
PREKLADY
 
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BARDEJOV 
PROFESNÉ ZDRUŽENIA