Naši partneri

                                           

 POĽSKO - SLOVENSKÝ DOM

 /od 1.7.2020 aj  KULTÚRNO-TURISTICKÉ CENTRUM - rozpočtová organizácia mesta Bardejov./

 Projekt Poľsko-slovenského domu bol spolufinancovaný Európskou úniou.

Hlavné ciele projektu: Obnova /rekonštrukcia/ opustenej kultúrno-historickej pamiatky vrátane priľahlého nádoria, zapísanej v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok. Využitie obnovenej kutúrno-historickej pamiatky pre účel a potreby "Poľsko-Slovenského domu  a ďalšie využitie historickej budovy v rámci podpory rozvoja cezhraničnej spolupráce s partnerskýmmi mestami Krynica  Gorlice. Návezná spoločná propagácia hraničného regiónu a aktivít PSD tvrbou a distribúciou spološných infrmačno-turistických materiálov prezentujúcich cezhraničnú spoluprácu a výsledky realizovaného projektu. Využitím existujúcich zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu a ich spoločnou propagáciou zlepšiť atratktivitu hraničnej pblasti a tým napomáhať naratajúcej úlohe kultúry a turizmu, ako faktorov prispievajúcich k sociálnemu a ekonomickému rozvoju regiónu.

Poľsko-slovenský dom v Bardejove bol otvoený 31.1.2021 a je momenálne začlenený do organizačnej štruktúry MsÚ Bardejov, pod oddelením kultúry. Od svojho založenia zorganizoval vyše 50 kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov a výstav. Slúži ako miesto pre nadväzovanie vzájomných kontaktov medzi Poliakmi a Slovákmi, ktorí si tu počas spoločných podujatí a stretnutí vymieňajú skúsenosti a znalosti z rôznych odborov.

 

BARDEJOVSKÝ LITERÁRNY KLUB

Bardejovský literárny klub bol založený 6.8.2020 pri Okresnej knižnici Dávida Gutgesela. je to voľné združenie milovníkov literatúry a hudby. Medzi kľúčové aktivity BLK patrí pravidelná prezentácia literárnej tvorby členov BLK, ale taktiež organizovanie kultúrnych podujatí, ktoé poskytujú umelecký rast a stretávanie sa s literárnymi osobnosťami z rôznych klubov a profesionálnych združení z celého Slovenska. Dňa 1.9.2020 sa BLK zaradil medzi signatárov Združenia literárnych klubov Slovenska. Odborným garantom BLK je Ján Nagajda.

 Stretnutie sa organizuje vždy raz za mesiac, prvý piatok v mesiaci, v knižnici Dávida Gutgesela, o 16,00 hod.

 

 KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV - BARDEJOV

V stručnosti: KST vznikol v r. 1990 a nadviazal na činnosť turistických organizácií založených v predchádzajúcich obdobiach.  Má vyše 20 000 členov, ktorí sú združení v 550 miestnych odbooch KST a kluboch. Vyvíja činnosť v rôznych druhoch tuistiky, v táborení a ochrane prírody. Stovkami podujatí  ponúka program všetkému obyvateľstvu verejnoprospešnou aktivitou, napríklad značením turistických trás.

Členom sa môžeš stať prostredníctvom niektorého turistického oddielu, napr. prihlásením sa na niektorom podujatí určených aj pre verejnosť, prípadne kontaktovaním zástupcov oddielov aj mimo týchto akcií. Všetky kontakty nájdete na webe KST Bardejov....