Aktuálne Historické centrum
Historické centrum
HISTORICKÉ CENTRUM MESTA BARDEJOV A JEHO NAJVZÁCNEJŚIE PAMIATKY
Klikom na jednotlivé názvy pamiatok sa zobrazí ich fotka....

1. BAZILIKA SV.EGÍDIA (15. stor.), gotická,trojloďová stavba, stojaca v severnej časti námestia, postavená na mieste kláštorného kostola rádu cistercitov (1247). Jedinečný interiér s jedenástimi pôvodnými gotickými oltármi (1400-1520), patrí k najcennejším v Európe. Za najcennejší sa považuje oltár Narodenia pána či plastika Stolica milosti na Oltáre sv. Barbory, zhotovená pravdepodobne v dielni majstra Pavla z Levoče. Jedinečný pohľad na námestie poskytuje ochodza mohutnej kostolnej veže.(prístupná expozícia)

2. RADNICA. Nádherná solitérna stavba je ukážkou doznievajúcej gotiky a včasnej renesacnie. Je prvou renesančnou stavbou na Slovensku. Z početných umeleckých detailov si treba všimnúť nádherný drevený kazetový strop v radnej sieni, dekoratívnu výzdobu štítov a arkierové schodisko. Od zač. 20.stor. slúži na prezentáciu historickej expozície Šarišského múzea. (prístupná expozícia).

3. MÚZEUM IKON. Jediná špecializovaná expozícia ikonopiseckých pamiatok východného obradu na Slovensku. Prezentuje ikony - maľby na dreve a plátne od 16. stor. do konca 19.stor.

4. KLÁŠTOR - KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA.  Kostol postavili okolo roku 1380 augustiáni. Kláštorné budovy stavali v niekoľkých etapách spolu s prestavbou kostola. Podľa kláštora dostala priľahlá ulica názov "Kláštorská". Do roku 1528, kedy boli augustiáni vyhnaní z mesta, patril kostol rádu sv. Augustína. Po požiari v roku 1534 zostal kostol opustený a kláštor slúžil ako mestská sýpka. Od pol. 17. stor. bol kostol využívaný evanjelickými Slovákmi mesta. Po roku 1686 v rámci rekatolizáície kostol s kláštorom prevzali františkáni. Františkáni kostol zväčšili, rozšírili a nanovo zaklenuli. Dnešná podoba kostola je z roku 1878. Zaujímavým achitektonickým detailom je kláštorná chodba s renesančnou kížovou klenbou.

5. DOLNÁ BRÁNA. Uzatvárala vstup do mesta na severovýchode. Pôvodne vežová brána zo 14. stor. bola v tridsiatych rokoch 15. stor. doplnená o predbránie, ktpého súčasťou bol padací most. V prvej polovici 16. stor. bol vybudovaný kruhový barbakán. Drevený padací most bol v roku 1821 nahradený dvojoblúkovým kamenným mostom.

6. VEĽKÁ BAŠTA. Päťpodlažná bašta s polkruhovytým pôdorysom, ktorá presahuje cez priestor parkánu do priekopy. Zo strany mesta bola postavená drevená ochodza, na jej úrovni sa zachovali kamenné konzoly. Hradobným múrom je spojená s Červenou baštou.

7. HRUBÁ BAŠTA. Päťpodlažná bašta s pretiahnutám polkruhovým pôdorysom vystupuje výrazne do hradobného predpolia. Vybudovaná bola koncom 15. stor. a slúžila ako delová parkanová bašta.Svoje pomenovanie získala podľa hrúbky obvodných múrom, ktorá dosahuje až 3,5 m. Na hrubej bašte tzv. Malá bašta vzbudzuje dojem nalepenia. Bola postavená ako posledná bašta hradobného opevnenia a slúžila na účely zbrojnice. Hrubá bašta spolu s objektom zbrojnice bola najúčinnejším a najprogresívnejším prvkom obrany mesta.

8. HORNÁ BRÁNA. Nachádza sa na južnej strane mesta a je postavená na mieste hradu chrániaceho stredovekú tridsiatkovú stanicu.Plynulá pôdorysná línia hradobného múra tu vystupuje v tvare širokého oblúka do predpolia. V strede vystupujúceho útvaru bola umiestnená vežová brána, z ktorej sa prechádzalo cez padací most do barbakánu a odtiaľ cez ďalší most na prešovskú cestu. Most, pôvodne devený, bol v roku 1770 nahradený päťoblukovým kamenným mostom. Dnes je pod mostom umiestnený letný amfiteáter.

9. PRAŠNÁ BAŠTA. Gotická, štvorpodlažná bašta so štvorcovým pôdorysom. Jej úlohou bolo posilňovať obranu Hornej brány.

10. KLÁŠTORSKÁ BAŠTA. Neskorogotická, trojpodlažná stavba s kruhovým pôdorysom, ktorá bola v roku 1541 renesančne upravená v súvislosti s prestavbou augustiánskeho kláštora. Pomenovanie má podľa umiestnenia v kláštornej záhrade.

11. ŠKOLSKÁ BAŠTA. Štvorpodlažná bašta so šošovkovým pôdorysom. Zo strany mesta sa zachovali kamenné krákorce na úrovni hradobnej ochodze. Z vonkajšej strany vidno zväčšené renesančné okienka, ktorými boli nahradené pôvodné strielne. V blízkosti bašty viedlo vodovodné potrubie, preto je v niektorých dokumentoch označená ako "vodná bašta". V súčasnosti slúži ako depozitár prírodovedného oddelenia Šarišského múzea.

12. ARCHÍVNA BAŠTA. Trojpodlažná bašta s polkruhovitým pôdorysom je situovaná v predsunutej dvojitej línii hradieb na mieste bývalého mlynského náhona.

13. RENESANČNÁ BAŠTA. Pôvodne gotická, dvojpodlažná bašta s pravouhlým pôdorysom, otvorená smerom k mestu. Pomenovanie dostala podľa nadstavanej renesančnej atiky, vyzdobenej sgrafitom, ktorej autormi boli v roku 1582 bratia Pelovci z Lugana. Vnútonú časť bašty tvorili drevené podlažia vo výške strelní.

14. KATOV DOM. Renesančný dom z konca 16. stor. Vo vstupnom renesančnom portáli je umiestnený štít s erbom mesta s iniciálmi CB. Zadnáčasť chodby je tiež charakteristická renesančným portálom. Dom bol sídlom mestského kata a v dome bola umiestnená aj väznica s útrpnou komorou.

15. GANTZUGHOFOV DOM. Dom s rokokovou maľbou z roku 1778. Dnes sídlo Šarišského múzea a výstavná sieň.

16.  ŽIDOVKSÁ SYNAGÓGA. Pôvodne gotická budova, viackrát prestavaná. Donedávna slúžila ako živá modlitebňa.

 
kliklaky
Z DIANIA V MESTE...
Z DIANIA NA SR
PREDAJ VSTUPENIEK

PREŠOVSKÉ DIVADLÁ
PROGRAMY
 
REZERVÁCIA LETENIEK
PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV
 
PREKLADY
 
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV BARDEJOV 
PROFESNÉ ZDRUŽENIA